Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους, κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει πλήρως και έχετε αποδεχτεί χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης, σας ζητούμε να μην επιχειρήσετε την πρόσβαση ή χρήση του διαδικτυακού τόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιήσουμε και γενικότερα μεταβάλουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, συνεπώς σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά το σχετικό link, ώστε να εξασφαλίζετε ότι είσαστε εξοικειωμένοι και πάντα ενήμεροι για τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, οποτεδήποτε στο μέλλον, να διακόψουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ιατρικές πληροφορίες

Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται για ασθένειες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι όλες οι σχετικές αυτές πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική πληροφόρηση, δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικό βοήθημα ή ως οδηγός υγείας ή για ιατρική διάγνωση ή ιατρική θεραπεία. Η Roche δεν παρέχει ούτε διαδικτυακά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διάγνωσης, συνεπώς σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας προκειμένου να λάβετε ολοκληρωμένη ιατρική ενημέρωση σχετικά με υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης.

Καμία εγγύηση και καμία ευθύνη

Ενώ η Roche καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση άμεση ή έμμεση ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν. Η Roche διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να την ενημερώνει και επικαιροποιεί. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε η Roche ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων προσφέρονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Δεν εκφράζουμε καμία άποψη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων και απεκδυόμαστε ευθέως κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που δίνονται από τρίτους και για τη χρήση τους.

Κάποιες από τις συνδέσεις που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο παραπέμπουν σε ιστοσελίδες έγκυρων επιστημονικών και ιατρικών φορέων και οργανώσεων και συνιστούν αναμφίβολα μια πολύτιμη πηγή ιατρικής πληροφόρησης. Εντούτοις, σας εφιστούμε την προσοχή ότι κάθε απόφαση που σχετίζεται με θέματα υγείας πρέπει να λαμβάνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεργασίας και με την συμβολή ιατρού και άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Η ενημέρωση επί θεμάτων υγείας διαδικτυακά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης που παρέχονται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ανήκουν σε ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από κάποιο μέλος του Ομίλου Roche ή τρίτους. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Roche ουδεμία άδεια ή δικαίωμα αποκτάται σε σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Roche ή τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

Η ιστοσελίδα της Roche και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν και κάθε αναφορά που προκύπτει από αυτές υπάρχουν μόνο για ενημερωτική χρήση. Η πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική, μη εμπορική, χρήση εκ μέρους σας. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαβίβαση ή άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στο Roche Webmaster. Κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Roche.

Υποστήριξη κατά τη λειτουργία

Η Roche δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διασύνδεση οποιουδήποτε με τις ιστοσελίδες της. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη για την παροχή κάποιας διευκρίνισης ή υποστήριξης σε σχέση με την λειτουργία και την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ρητώς δηλώνεται ότι η Roche δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για αυτές τις διευκρινίσεις ή την παρεχόμενη υποστήριξη. Οι χρήστες οφείλουν με ίδια μέσα και ευθύνη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλης ιστοσελίδας συνδέεται με αυτήν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.